Bezoek Formwidget op Facebook!Contactformulier bekijken!

Waarom?
Formwidget is gratis!
Zeer eenvoudige installatie!
Beveiligd tegen spam!

Wat?
Formwidget is een gratis kant-en-klaar contactformulier om in te sluiten in uw website

Wie?
Formwidget is een contactformulier van Fiducie Online, hét adres voor al uw online diensten

Algemene Voorwaarden

Formwidget.nl (hierna 'site') is een dienst van Fiducie Online (KvKnr. 27318698, Delft). Gebruik van Formwidget betekent de volledige aanvaarding van deze voorwaarden. Toegang tot en gebruik van alle op formwidget.nl aangeboden diensten is onderworpen aan onderstaande voorwaarden, tenzij anders wordt vermeld in aanvullende voorwaarden.

1. De informatie, namen, afbeeldingen, en logo's verband houdend met Formwidget.nl zijn eigendom van Fiducie Online en mogen niet gebruikt worden zonder dat daar toestemming voor is gegeven door Fiducie Online.

2. Fiducie Online of werknemers zijn niet aansprakelijk te stellen voor enige schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in verband met de toegang tot of het gebruik van deze site of het gebruik en verspreiding van informatie die op deze site aanwezig is.

3. U bent degene die ervoor verantwoordelijk is uzelf ervan te vergewissen of de diensten van Formwidget.nl voor uw doel geschikt zijn voordat u er gebruik van maakt.

4. Alhoewel Fiducie Online al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om deze site virusvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven. Aansprakelijkheid van Fiducie Online voor virussen is uitgesloten. Er wordt daarom geadviseerd alle op het internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van deze site ophaalt of verspreidt.

5. U gaat ermee akkoord dat u de normale werking van deze site niet zult storen door deze te kraken of veranderingen aan te brengen in de informatie die deze site bevat, noch de toegang tot deze site voor andere gebruikers te beletten.

6. Alle door u aan Fiducie Online verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en niet aan derden worden bekendgemaakt, tenzij dit nodig mocht zijn voor het verlenen van de diensten van Formwidget.nl.

7. Alle diensten van Formwidget.nl kunnen zonder opgaaf van redenen door Fiducie Online worden gestopt of verwijderd.

8. Fiducie Online behoudt zich het recht te allen tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in de informatie, deze voorwaarden, namen, afbeeldingen en logo's of diensten.